Restauracja Nowa Maja. Pyszne jedzenie, wspaniała atmosfera, profesjonalna obsługa.
Wspaniałe miejsce na organizację wesela do 150 osób.

RODO

Polityka Prywtności

"MAJA" Stołówka, katering, Handel art. spożywczymi Konieczny Marzena

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "MAJA" Stołówka, katering, Handel art. spożywczymi Konieczny Marzena z siedzibą w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 69 Międzyświeć zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. możliwości odbierania zamówień usługi, wyceny usługi, jaką Państwo zamawiacie (osobiście) oraz wykonia usługi zamówionej poprzez ustalanie szczegółów zamówienia ( telefonicznie , drogą elektroniczną) jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
   1. Imię i Nazwisko;
   2. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
   3. Numer telefonu;
   4. Adres e-mail;
   5. Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo);
   6. Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu przy restauracji i stołówce);
   7. Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
   8. Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
   9. Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
  2. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   1. Imię i Nazwisko;
   2. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
   3. numer telefonu;
   4. Adres e-mail;
   5. Numer rezerwacji;
   6. Ewentualnie numer rachunku bankowego jeżeli następuje zwrot pieniędzy;
   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
  3. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   1. Imię i nazwisko;
   2. Firma;
   3. Adres zamieszkania lub adres siedziby;
   4. Numer NIP;
   5. Numer rezerwacji;
   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   1. Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
   2. Imię i nazwisko;
   3. Adres e-mail;
   4. Numer telefonu;
   5. Adres IP;
   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Restauracji i Stołówki a także punktów gastronomicznych jest zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie w/w obiektów bezpieczeństwa).Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.
  5. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   1. Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
   2. Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
   3. Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
   4. Adres e-mail;
   5. Adres IP;
   6. Numer rezerwacji;
   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub broni się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich.
  6. W celach rekrutacji prcowników przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
   1. Imię i nazwisko;
   2. Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
   3. Numer telefonu;
   4. Wykształcenie;
   5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić kandydatów na pracowników oraz przeprowadzić rekrutację.
  7. W celu wykorzystywania Cookiem na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).

   Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na rzecz którego są świadczone usługi informatyczne, księgowe, windykacyjne, Urzędom Skarbowym oraz innym podmiotom jeśli przepisy prawa tego wymagają. Dane będą przekazywane na podstawie umowy z administratorem, a dane przekazywane instytucjom Państwowym na podstawie przepisów prawa których dotyczą.
 5. podanie danych jest niezbędne:
  1. do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  2. możliwoci rekrutacji , w przypadku niepodania zgody , niemożliwe jest złożenie dokumentów aplikacyjnych.
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

  W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywania innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy.

  Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

  1. trwania umowy w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
  2. 3 lat lub 10 lat -w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie),
  3. 6 miesięcy -w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy,
  4. 5 lat —w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
  5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat -w od niesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat —w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych,
  7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata —w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową,
  8. 3 miesiące w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z procesem prowadzonej rekrutacji.

  Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 9. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. Administrator Danych zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
  3. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez usługobiorców.
  4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na naszych stronach internetowych na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
  5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 26 maja 2018r.

Administrator danych:
"MAJA" Stołówka, katering
Handel art. spożywczymi
Konieczny Marzena

Kontakt

Restauracja NOWA MAJA
ul. Mickiewicza 20
43-430 Skoczów
biuro@restauracjanowamaja.pl
+48 33 858 40 23
www.restauracjanowamaja.pl

PFR - plansza informacyjna